Checklist Tiny Forest

Je hebt je idee voor een Tiny Forest bij jouw in de buurt uitgewerkt in een plan. Voordat je je plan gaat indienen, check of de onderstaande punten daarin zijn uitgewerkt:

- Je hebt een leuke, originele naam voor je Tiny Forest bedacht.

- Het thema van het mini-bos past bij (één van) de Growing Green Cities doelen: vergroenen, lokaal voedsel, duurzame energie, gezondheid.

Denk aan: insectenparadijs, voedselbos, buitenlokaal, schooltuin, klimaatbos, temperatuurbos, circulair grondstoffenbos, speelbos, zintuigenbos. Geef in je plan aan binnen welk thema je plan past. In de beoordeling en selectie wordt gestreefd naar variatie in de thema’s van de mini-bossen. De bossen vormen samen een zo compleet mogelijke weergave van de thema’s van Growing Green Cities en maken deze tastbaar.

- De exacte locatie van je Tiny Forest heb je aangegeven via Google Maps.

- De locatie heeft nu al een groene (mede)bestemming.

Het is nu al een verhard oppervlak, bijvoorbeeld een plein.

Voorstellen voor de vergroening van verharde oppervlakken kunnen worden toegelaten, mits daarmee andere functies (bijvoorbeeld bereikbaarheid, parkeren) niet worden gehinderd.

- Er is een groepje enthousiaste mensen betrokken bij het plan.

Geef aan hoeveel mensen en welke organisaties betrokken zijn bij het plan. Denk dan bijvoorbeeld aan scholen, buurt- & bewoners-initiatieven, zorglocaties, sportverenigingen, scoutinggroepen. Als blijkt dat het ingediende plan een initiatief van 1 persoon is of onvoldoende draagvlak heeft in de buurt, kan de gemeente Almere alsnog besluiten het plan niet goed te keuren.

- Heb je geprobeerd extra sponsors te vinden om je plan nog mooier te maken!
Aan wie heb je gedacht, met wie ben je in gesprek?

- Het bos kan tenminste 10 jaar bestaan op de locatie. Bij voorkeur langer.

- Je hebt een plan voor het beheer van het mini-bos voor tenminste 10 jaar. 

Het beheer wordt door je eigen groep uitgevoerd. Het beheer kan ook samen met  een andere partij worden uitgevoerd worden, zoals leerlingen van Aeres Almere, denk aan sponsoring door een hovenier of met een vereniging tijdens NL Doet. Geef in het kort je ideeën aan. 

- Het initiatief is verenigbaar met andere ontwikkelingen op de locatie.

De gemeente zal toetsen of er andere ontwikkelingen gepland staan op de locatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ander initiatief of (groot) onderhoud van de wijk/ het groengebied. Probeer dat zelf al zo veel mogelijk na te gaan.

Beoordeling en selectie door gemeente:

  1. Eerst kijken we of de inzending voldoet aan bovenstaande uitgangspunten.
  2. Daarna doen we een (technische) haalbaarheidstoets. Daarbij wordt bijvoorbeeld nagegaan of op de voorgestelde locatie rioolbuizen of elektrische kabels onder de grond zitten. Ook toetsen we of er andere ontwikkelingen gepland staan op de locatie. Als dat zo blijkt te zijn, dan kunnen daar geen bomen op geplant worden.
  3. Tot slot beoordeelt een jury wat zij de mooiste plannen vindt en welke plannen samen het best de thema’s van Growing Green Cities tastbaar maken. De jury wordt samengesteld uit vakkundige experts, ervaringsdeskundigen en een wethouder.

Als de uitnodiging voor ideeën minder dan 8 geschikte locaties oplevert, dan zal de gemeente beslissen waar en hoe het resterende budget wordt ingezet.

Terug naar algemene informatie over Tiny Forest