Skip to content

Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid

Bent u ondernemer en bent u geïnteresseerd in circulaire economie? Of bent u ondernemer met een nieuw initiatief op het gebied van circulaire economie? Wist u dat u door het slimmer omgaan met afvalstromen, of het ander inrichten van bedrijfsprocessen vaak ook geld kan besparen? Benieuwd naar de mogelijkheden? Dan is een aanvraag bij het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid wellicht iets voor uw bedrijf.

De gemeente Almere heeft op 22 januari 2019 het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid opengesteld. Dit Stimuleringsfonds is bestemd voor individuele bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Almeerse ondernemers kunnen bij het Stimuleringsfonds een aanvraag doen voor een circulaire bedrijfsscan of cofinanciering bij nieuwe circulaire initiatieven.

Circulaire bedrijfsscan

De circulaire bedrijfsscan is bestemd voor bedrijven die graag circulaire stappen in de huidige bedrijfsvoering willen zetten, maar niet goed weten hoe. Deze scan laat zien op welke punten grondstoffen en materialen bespaard kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn om met afval en reststromen om te gaan. De circulaire scan wordt volledig gefinancierd door de gemeente. Als u daarna vervolgstappen uit de scan wilt uitvoeren, biedt het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om dit gedeeltelijk gefinancierd te krijgen via cofinanciering.

Cofinanciering van innovaties

Het Stimuleringsfonds ondersteunt ook bedrijven die al circulair werken om innovatieve producten en diensten in de markt te zetten. Dat doen we via cofinanciering voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen. Het maximale subsidiebedrag is €20.000 per innovatie.

Looptijd van het Stimuleringsfonds

De uitvraag is geopend op 22 januari 2019 en sluit op het moment dat het fonds leeg is, of uiterlijk 31 december 2019. Dit gaat volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe. Schrijf u dus snel in!

Voorwaarden voor deelname aan het fonds

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds, hanteert de gemeente Almere een aantal voorwaarden. Onderstaande voorwaarden gelden zowel voor de aanvraag van een circulaire scan als voor de aanvraag voor cofinanciering van innovaties.

Doelstellingen

De aanvragen moeten bijdragen aan de doelstellingen van het Stimuleringsfonds en wel als volgt:

 1. Circulaire scans: 

  • Bedrijven zien de toegevoegde waarde van circulaire bedrijfsvoering en gaan aan de slag met 1 of meerdere van de aangedragen oplossingen

 2. Cofinanciering circulaire innovaties

  • Bedrijven ontwikkelen innovatieve circulaire producten en diensten, en kunnen die in de markt zetten met een (sluitende) business case.

Algemene voorwaarden voor deelname

 • Het bedrijf  is gevestigd in Almere
 • Het bedrijf heeft een private eigenaar en is KVK geregistreerd
 • De aanvraag past binnen de doelstelling van het Stimuleringsfonds
 • Het Stimuleringsfonds draagt bij aan de doelstellingen/ambitie van het bedrijf
 • Aanvragen worden digitaal via het volledig ingevulde webformulier ingediend. (De link naar dit formulier staat onderaan op deze pagina)
 • De vervolg activiteiten van de scan of innovaties is duidelijk
 • De resultaten van de circulaire scan / cofinanciering moeten gedeeld worden met de gemeente Almere in de vorm van (bijvoorbeeld) een rapportage, film of product (geen bedrijfsgevoelige informatie). De gemeente heeft het recht om geanonimiseerde resultaten breder te delen buiten de gemeente.

Voorwaarden specifiek voor cofinanciering van innovaties *

 • Het maximale subsidiebedrag is €20.000
 • Markttechnisch gezien attractief; aantrekkelijke bedrijfsactiviteit met een goed verdienmodel, dat helder omschreven is in onderstaand format.
 • De aanvraag valt tussen ‘refuse’ en ‘repurpose’ op de circulaire ladder (zie hieronder voor toelichting)
 • Het project versterkt aantoonbaar de circulaire economie van de stad
 • Inbreng van eigen middelen is minimaal 50% van de investering, mag ook in uren zijn
 • De activiteiten die voortvloeien uit de cofinanciering zijn logisch vertaald in het budget
 • Het project is innovatief
 • Mocht de toekenning op welke wijze dan ook binnen een jaar (na toekenning) niet gebruikt zijn voor datgene waarvoor het is aangevraagd, dient de bijdrage te worden terug gegeven aan de gemeente Almere.
* De kosten van marktonderzoek, R&D, certificering of vergunningsaanvragen.

Toelichting circulaire ladder

De circulaire economie is een ruim begrip. Het Stimuleringsfonds hanteert onderstaande figuur om te bepalen hoe circulair een oplossing is. Hoe hoger een oplossing op de ladder staat, hoe beter de oplossing is; dus het voorkomen van het gebruik van grondstoffen is het meest circulair, en het gebruiken van energie uit afval het minst circulair. Voor het Stimuleringsfonds komen de oplossingen van ‘refuse’ tot en met ‘repurpose’ in aanmerking.

prioriteitsvolgorde

Procedure

Het Stimuleringsfonds bestaat uit een totaal bedrag van €100.000 en wordt als volgt verdeeld: €30.000 voor circulaire scans en €70.000 voor cofinanciering van innovaties. Daarbij geldt een maximum subsidiebedrag van €20.000 per innovatie.

Reactietermijnen

Na het indienen van een aanvraag voor een circulaire scan, ontvangt u binnen 2 weken na de datum bericht van de toetsingscommissie of uw aanvraag is goedgekeurd.

Bij een aanvraag voor cofinanciering ontvangt u binnen 4 weken na de datum van indienen of uw aanvraag is goedgekeurd.

Toetsingscriteria voor cofinanciering van circulaire innovaties

Om te voldoen aan de eisen is er een aantal algemene criteria waar aan voldaan moet worden en een aantal extra voorwaarden welke alleen voor aanvragen van cofinanciering

Elke aanvraag voor innovatie wordt geëvalueerd volgens onderstaande criteria, met de bijbehorende weging. Aangezien financiering op basis van binnenkomst van aanvragen wordt geëvalueerd en toegekend, worden aanvragen niet tegen elkaar afgewogen, maar moeten aanvragen wel een minimumscore behalen om in aanmerking te komen voor financiering.

Op elk criteria kan een score van 1-5 behaald worden, volgende de volgende beschrijvingen:

1– Slecht. Dit criterium is niet goed beschreven, en er zitten ernstige tekortkomingen in de aanvraag.
2– Redelijk. De aanvraag adresseert in grote lijnen het criterium, maar er zijn ernstige tekortkomingen.
3– Goed. De aanvraag adresseert het criterium goed, maar er zijn een aantal tekortkomingen.
4– Heel goed. De aanvraagt adresseert het criterium heel goed, maar er zijn een paar kleine tekortkomingen.
5– Uitstekend. De aanvraagt adresseert het criterium uitstekend. Als er tekortkomingen zijn, dan zijn die verwaarloosbaar.

evaluatiecriteria cofinanciering, tabel

Aanvraag indienen

eHerkenning

Als u een aanvraag indient bij het Stimuleringsfonds wilt u erop vertrouwen dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. De gemeente Almere wil er zeker van zijn met wie wij zakendoen. Voor toegang tot het aanvraagformulier maken wij daarom gebruik van eHerkenning. Om in te loggen heeft u een inlogmiddel nodig van minimaal niveau 2. Heeft u nog geen inlogmiddel? Ga dan naar https://www.eherkenning.nl/ voor meer informatie en vraag een inlogmiddel aan.

Aanvraagformulier

Heeft u een inlogmiddel van e-Herkenning en wilt u een aanvraag doen voor een circulaire scan of voor cofinanciering van innovaties? Ga dan naar het aanvraagformulier. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of komt u er niet uit met de aanvraag? Neem dan contact op met Lorieke de Lange, projectmedewerker Citylab Stedelijke Grondstoffen via e-mail ldelange@almere.nl